Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Výňatek z Družstevního informačního bulletinu č. 1/2003


Obsah


ad A)

Jedná se o dům vystavěný klasickou zděnou technologií v r. 1932 obecně prospěšným bytovým družstvem „Družstevní kruh“. Dům je pětipatrový, s byty i v mezi patrech, takže jde celkem o 8 obytných podlaží se 17 jednotkami – převážně 1+1. Dům prošel celkovou rekonstrukcí v letech 1946–47, neboť byl poškozen při bombardování Vysočan na sklonku 2. světové války.

Dům v současnosti spravuje Společenství vlastníků jednotek domu Drahobejlova 1693, Praha 9 (dále jen SVJ).

Hlavní ležatý rozvod plynu DN 50 je veden v suterénu budovy, převážně na povrchu prostorem sklepních kójí ke třem stoupacím vedením DN35–25. Tato stoupací vedení se závitovými spoji jsou zabudována ve zdech. Plynoměry jsou převážně umístěny v předsíních bytů.

V r. 2001 bylo SVJ, na doporučení revizního technika, postaveno před úkol, zajistit do konce r. 2002 rekonstrukci domovního plynovodu.


ad B)

Při nabídkovém řízení na klasickou rekonstrukci s plynovým potrubím na povrchu a plynoměry na chodbách se cenové nabídky pohybovaly okolo 200 000 Kč. Problém však spočíval v dalších vyvolaných investicích. Málo prostorové podesty (na každé dva byty) by bylo nutno „vyčistit“ od elektroměrů, aby zde bylo možno vést rozvod plynu s plynoměry. Navíc stěny podest tvoří komínová tělesa. To by znamenalo provést nejprve rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých rozvodů s umístěním všech elektroměrů do přízemí domu. Tím by se prakticky zdvojnásobily náklady. Na pomoc byl proto přizván zkušený autorizovaný technik, který na základě posouzení stávajícího plynovodu, zejména z hlediska jeho dimenzí, upozornil na možnost pouhého přetěsnění stávajících plynovodních stoupacích vedení za použití některého ze speciálních prostředků.

Na doporučení firmy zabývající se regenerací bytového fondu, byla vyžádána nabídka na přetěsnění plynovodu novou ekologickou metodou BCG Gas dovezenou ze SRN (dovozce Munzar s. r. o. Praha).

V Německu byla již provedena řada akcí touto metodou a podle zkušeností zajišťuje těsnost minimálně na 20 let, podle údajů výrobce těsnící hmoty až 50 let.


ad C)

V rámci místního šetření jsme od dovozce získali všechny příslušné atesty. U Pražské plynárenské a. s. jsme svůj úmysl přetěsnění plynovodu konfrontovali s příslušnými technickými doporučeními TDG schválenými GAS s. r. o.

Technologie BCG byla schválena do užívání v ČR především technickým doporučením TDG 704 02 – „Dodatečné utěsňování domovních plynovodů“. K technickému pravidlu TPG 934 01 – „Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz.“ jsme získali vydané odborné stanovisko č. 87.7 „Lze umístit plynoměr v bytě a za jakých podmínek?“ Z odstavce 5 tohoto stanoviska citujeme:

„Pro odběratele v domácnostech se doporučuje plynoměry přednostně umístit mimo byt, avšak tím se nevylučuje umístění plynoměru v bytě. zvláště ve staré zástavbě.“

Toto stanovisko vrcholové organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, podpořilo naše rozhodnutí přetěsnit stávající plynovodní stoupací vedení. Místní šetření jsme zakončili konzultací na stavebním úřadě, kde jsme byli obeznámeni se zněním § 14 vyhlášky MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podle výše uvedeného § 14 jde u přetěsnění o opravu vnitřní instalace a bude-li ji provádět oprávněná osoba, jde o údržbu nevyžadující ohlášení odboru výstavby stavebního úřadu.


ad D)

Nabídku jsme vyžádali od výrobcem hmoty doporučené oprávněné firmy, jejíž pracovníci se prokázali dokladem o absolvování kurzu dodatečného utěsňování domovních plynovodů podle TDG 704 02 metodou BCG ve středisku odborného plynárenského vzdělávání Pražské plynárenské a. s. a Oprávněním Institutu technické inspekce Praha – organizace státního odborného dozoru k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení.

Takovou firmou je např. firma HCH TOP spol. s r. o. z Prahy 3. Její nabídka činila 84 000 Kč bez DPH, na dodatečné zatěsnění našeho domovního plynovodu metodou BCG vč. výměny ležatých rozvodů plynu a vysazení nových kulových kohoutů.

Orgány našeho SVJ se jednoznačně přiklonily k této nabídce. Představovala nejenom 50% úsporu finančních prostředků oproti nabídkám na klasickou rekonstrukci s plynoměry na chodbách, ale znamenala pro nás zjednodušení technického řešení při minimálním obtěžování uživatelů bytů oproti rozsáhlým rekonstrukčním stavebně-montážním pracím při celkové rekonstrukci plynovodu.


ad E)

Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo s firmou HCH TOP spol. s r. o. Praha 3 předcházelo několik vzájemných návštěv, jejichž výsledkem byla oboustranně odsouhlasená limitní cena a harmonogram prací. Ač se jedná o celkem malou firmu, bylo jednání a příprava na velmi dobré úrovni, díky zkušenému a svědomitému přípraváři, kterého firma HCH TOP s. r. o. zaměstnává.


ad F)

Mezi nejnáročnější úkoly investora je docílit toho, aby prováděcí firma měla přístup do bytů na příslušné stoupačce v čase, kdy to vyžaduje schválený harmonogram. Proto byl časový harmonogram prací doplněn harmonogramem, který přiřazoval v čase jednotlivé byty k příslušným plynovodním stoupačkám tak, že každý uživatel jmenovitě věděl, který den a v jakém časovém rozpětí musí zpřístupnit byt, kdy bude přerušena dodávka plynu a na jak dlouho, kdy bude provedeno přetěsnění, kdy tlaková zkouška a výchozí revize.


ad G)

Díky příkladné pracovní morálce dodavatele, pečlivému způsobu spolupráce jak v přípravě tak i v průběhu realizace, se podařilo celou akci realizovat během pěti pracovních dnů v říjnu 2002 s minimálním narušením pořádku v domě. Postupným zprovozňováním zatěsněných stoupaček se omezil výpadek plynu na minimum. V bytech došlo pouze k odpojení plynoměrů, instalaci nových kulových uzávěrů a tam, kde končila stoupačka, byla instalována rozměrově nenáročná speciální expanzní nádoba.

Nutno zdůraznit, že technologie je zajímavá i tím, že tlakově prověří celistvost stávajících trubních rozvodů ve zdech natlakováním potrubí vzduchem. Po zkoušce je tlak vzduchu v potrubí využit k „vyfouknutí“ nečistot z vnitřku potrubí. Byli jsme překvapeni, jaký oblak prachu vyletěl z tlakové hadice vyvedené na dvůr, kolik nečistot se za ta léta usadilo v trubních rozvodech. Teprve potom se aplikoval těsnící prostředek.


ad H)

Na základě vyhodnocení akce lze konstatovat tyto přínosy a výhody technologie BCG Gas:

Článek zpracoval p. Ivan Šandera, člen technické komise SMBD, u něhož je k dispozici i fotodokumentace na tel. č. 284 816 028.


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *