BCG K

Inhibitor koroze

Závazný postup je POUZE podle
podnikové technické normy:

OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ – INHIBITORY KOROZE

BCG K chrání ocelové a měděné materiály před korozí - zvláště plastová podlahová topení - vytvořením ochranného filmu (difúze kyslíku). Složka disperzního prostředku v BCG K zabraňuje tvorbě usazenin na stěnách trubek a poskytuje tak záruku pro vytvoření optimálního ochranného antikorozního filmu.

Inhibitor BCG K udržuje regulační a řídící orgány i potrubí bez suspendovaných látek. Chrání všechna nová i již provozovaná plastová podlahová topení, jakož i ostatní topné systémy.

UPOZORNĚNÍ!
U materiálů obsahujících hliník použijte BCG K 32. Topné systémy nesmí obsahovat přísady, jako například kapalné těsnící prostředky a jiné inhibitory. Inhibovaný systém se musí jednou ročně kontrolovat. Kontrola se provádí sadou pro test molybdenanů. Tuto sadu je možné objednat nebo Vám zajistíme měření. Při řádné aplikaci nevznikají žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech.
Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka +420 482 312 042.

Návod k použití:

Silně zanesené systémy předem důkladně propláchnout (DIN 1988, 2 bar) a eventuálně vyčistit pomocí přípravku BCG HR. Vyprázdněním topného systému přes vodoměr zjistěte jeho obsah. Systém opět naplňte do poloviny vodou. Pomocí plnicí pumpy (pumpa BCG G 20 nebo BCG G 21 J) vneste do zařízení potřebné množství BCG K. Potom zařízení doplňte vodou a odvzdušněte. BCG K je kompatibilní se všemi běžnými nemrznoucími kapalinami.

Důležité!
Stupeň účinnosti inhibitoru BCG K musí být po smíchání zkontrolován zkušební sadou BCG Molybdän - Testkit. Obsah molybdenanů má činit 250 až 400 mg/l Mo. Protože BCG K rozpouští již přítomné usazeniny, měl by se systém při sníženém přenosu tepla ještě jednou důkladně vypláchnout po 1 až 3 měsících. Systém znovu naplňte BCG K a zkontrolujte koncentraci. Při nedostatečném dávkování BCG K může docházet v systému ke korozi.

Bezpečnostní list pro BCG K:

Dráždí oči a pokožku!
Chraňte před dětmi!
Při zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem! Při zasažení pokožky ji okamžitě omyjte velkým množstvím vody!
Při práci používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle / ochranu obličeje.

Likvidace:

Silně zředěný přípravek lze vypustit do kanalizace.

Složení:

Výrobek obsahuje molybdenany a inhibitory CU. Obsahuje 1 až 5% hydroxidu sodného

Směšovací poměr:

1 litr inhibitoru BCG K na 100 litrů otopné vody.
balení 2,5 litru
balení 5,0 litrů

Skladovatelnost:

5 let od data výroby, chraňte před mrazem.

Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.

Dotaz k produktu

Dotaz k produktu

Ahoj

Upozornění: * Tyto pole jsou povinné.

www.bcgcz.cz