Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Posudek pro použití v potravinářství


CL – V/739,793,828-830,874-876,934-936/211/2003

Zdravotní ústav se sídlem v Praze
Jasmínová 2905/37
106 00  Praha 10
Centrum laboratorní
odd. fyzikálně-chemické a odd. mikrobiologické
Rytířská 10
110 01  Praha 1
telefon: 296 336 787, fax: 296 336 778


Posudek


Označení vzorků

Kapalné utěsňovací prostředky k utěsňování potrubí pitné a užitkové vody BCG 84 a BCG 84 L.


Výrobce

BaCoGa Technik GmbH, Alsfelder Warte 30, D-363 23  Grebenau, Německo.


Podklady pro posouzení

  • propagační firemní materiál se základní charakteristikou výrobků
  • přehled výrobků fy. BaCoGa s podrobnější charakteristikou výrobků, včetně bezpečnostních opatření při práci s výrobky, základních fyzikálně – chemických vlastností výrobků, účelu použití, návodu k používání, výčtu hlavních chemických komponent výrobku a způsobu likvidace výrobku
  • výňatek z přehledu výrobků fy. BaCoGa k posuzovaným výrobkům
  • přepisy testů na posuzované výrobky prováděné v Německu v českém jazyce

Popis výrobku

K testování byl předložen již vytvrzený výrobek po oboustranné aplikaci na nerezové testovací destičky 10×10 cm. Barva vytvrzeného výrobku byla světle krémová. Nanesená vytvrzená vrstva byla průhledná, se slabým zákalem. V průběhu testování se část nanesené vrstvy odmočila a uvolnila z podkladu do testovací vody.


Složení výrobku

V předané dokumentaci uveden schematický seznam hlavních chemických komponent výrobků bez podrobnější chemické specifikace.


Hodnocení

Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobek, který je určen k dlouhodobému styku s pitnou vodou a plochou kontaktu nepřesahující 100 cm2, je pro hodnocení výluhových testů stanovena podmínka, že koncentrace sledovaných ukazatelů nesmí přesáhnout limit dle vyhlášky č. 376/2000 Sb. Ve smyslu výše uvedených požadavků testované výrobky vyhověly ve 3. výluhu ve všech sledovaných ukazatelích.


Závěr

Na základě výsledků chemické analýzy uvedené v příloze a podmínek hodnocení citovaných výše konstatujeme: S použitím výše uvedených kapalných utěsňovacích prostředků k utěsňování potrubí pitné a užitkové vody BCG 84 a BCG 84 L pro styk se studenou pitnou vodou lze souhlasit.


Prohlášení

Toto vyjádření se vztahuje pouze na předložené vzorky materiálů uvedených výše a závěry vyvozené z tohoto šetření je možno uplatnit u ostatních výrobků tohoto druhu pouze tehdy, pokud svým složením a vlastnostmi zcela odpovídají námi vyšetřovanému vzorku.
Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem vedoucího akreditace akreditovaných laboratoří. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty (např. správního charakteru).

Ing. Alena Rothová
ved. akreditace akreditovaných laboratoří

Na vědomí

MUDr. Fr. Kožíšek
vedoucí NRL pro pitnou vodu, SZÚ Praha


Použité normativy

  • Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
  • Vyhláška MZ ČR č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
  • Vyhláška MZ ČR č. 376/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly
  • CHŽP-360/02 Expertizní činnost v oblasti hygieny vody (posuzování zdravotní nezávadnosti materiálů, chemikálií a zařízení pro styk s pitnou vodou a pro úpravu pitné vody) (SZÚ, Centrum hygieny životního prostředí, Praha, 5. 4. 2002)